Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης On-Line

Εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης

Περιοχή Μελών

Login


backImagefff

ΕΣΠΑ 2007-2013
« Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περισσότερα ...

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 456 εκ ευρώ, αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία
επιχορήγησης (40% έως 60%), για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου, (Χονδρικό κυρίως) – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το νέο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις επιχειρήσεις διότι:

 • Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της πρότασης.
 • Δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου δεδομένου ότι ίδια συμμετοχή τεκμηριώνεται στην ολοκλήρωση της πρότασης με την εξόφληση των τιμολογίων.
 • Δεν δεσμεύεται η επιχείρηση για αύξηση, ή διατήρηση του προσωπικού.
 • Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων σταματούν στα 3 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πιστοποίησης της επένδυσης.
 • Επιχορηγούνται με ποσοστό 25% οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για νεες και υπο σύσταση μικρές επιχειρήσεις.
 • Επιχορηγείται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου έως 10.000 Ευρώ.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίωνΠερισσότερα ...

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί α κυμαίνεται ανά
θεματική ενότητα:

 • «Μεταποίηση»: € 30.000,00 έως 300.000,00
 • «Τουρισμός»: € 20.000,00 έως 300.000,00
 • «Εμπόριο - Υπηρεσίες»: 20.000,00 έως 100.000,00
 • Είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της Θεματικής Ενότητας, αλλά οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, και καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Επιλέξιμες επιχειρήσειςΠερισσότερα ...

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι κυρίως:

 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες, (ΜΜΕ), που την 30.12.2011 έχουν δύο
  (2) ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας. Πρόκειται για
  τις επιχειρήσεις που έχουν ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2009
 • Οι νέες και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που έχουν έναρξη από 1/1/2010 και μετά.
 • Οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς:
 • Μεταποίησης, Τουρισμού & Εμπορίου (χονδρικό) – Υπηρεσιών.
 • Να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες σε ισχύ.
 • Να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν μορφή ατομικής επιχείρησης ή εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ), και να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας.
 • Να έχουν ΚΑΔ επιλέξιμο σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος που επισυνάπτεται στο παράρτημα 1

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό ΣχήμαΠερισσότερα ...

pososta einisxisis


Ιδιωτική συμμετοχήΠερισσότερα ...

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

 • παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
 • την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού,εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης. Υποβολή – Έναρξη – Ολοκλήρωση της Επένδυσης


Υποβολή – Έναρξη – Ολοκλήρωση της ΕπένδυσηςΠερισσότερα ...

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 25 Φεβρουαρίου 2012 και λήγει στις 25 Απριλίου 2013.
Σημείωση: Απαραίτητη είναι η υποβολή και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο) των προτάσεων (Φάκελοι Υποψηφιότητας), εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Διάρκεια Υλοποίησης:
 • Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» - «Τουρισμός» : 15 μήνες
 • Θεματικές Ενότητες «Εμπόριο - Υπηρεσίες»: 12 μήνες

Υπάρχει δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών ύστερα από αίτημα του δικαιούχου. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου επιτρέπονται δύο (2) τροποποιήσεις αρκεί:

 • να μην υπάρξει αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
 • να τηρούνται τα ποσοστά και οι ελάχιστες – μέγιστες προβλεπόμενες από το πρόγραμμα δαπάνες
 • να μην γίνει μεταφορά των κονδυλιών των δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών άνω του 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

Η περίοδος ισχύος των υποχρεώσεων για τους δικαιούχους (τήρηση όρων του προγράμματος, διατήρηση επιχείρησης μη πώληση επιχορηγούμενου εξοπλισμού κλπ ) είναι τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία έκδοση της πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου.


Επιλέξιμες ΔαπάνεςΠερισσότερα ...

epileksimes dapanes

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι περιγραφές των επιλέξιμων δαπανών συνολικά για όλες τις θεματικές ενότητες. Οι δαπάνες εξειδικεύονται σε παράρτημα του Οδηγού βάση της θεματικής ενότητας στην οποία ανήκει το κάθε επενδυτικό σχέδιο.

 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις:
  • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
  • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  • Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή.
  • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
 2. Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών καθώς και οι δαπάνες επίβλεψης.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η προσκόμιση οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  • Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθεί, προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
 3. Μηχανήματα και Εξοπλισμός
  • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης),
  • Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης,
  • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης,
  • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης
  • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας καθώς και τηλεφωνικά κέντρα
 4. Μεταφορικά μέσα

  Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

 5. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας

  Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.:

  • αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα
  • αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων
  • Θερμομόνωση κτιρίων,
  • Φυτεμένο δώμα,
  • Μόνωση δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ψύξης

  Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι:

  • Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων
  • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου,
  • Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού,
  • Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων,
  • Εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης,
  • Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας,
  • Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας,
  • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού,
  • Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισμού με ανεμιστήρες οροφής,
  • Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση μηχανικού αερισμού (free cooling),
  • Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α
  • Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας,
  • Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων,
  • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης,
  • Αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης.

  Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα.

 6. Δικαώματα τεχνογνωσίας

  Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος.

 7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
  • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
  • αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης
  • Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.

 8. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

  Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν:

  • στην αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών
  • στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα /li>
  • στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce
  • στη σύνδεση σε e-marketplaces
  • στην ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραµµάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS)

  Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης

  Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης

  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
  • Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση.
  • Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες)

  Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού.

 9. Προβολή - Προώθηση

  Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης.

  Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων.

  Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

  Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

  Δημιουργία - κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού των € 5.000,00.

  ∆εν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.
 10. Αμοιβές συμβούλων

  Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των€ 4.000,00.

  Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, Οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου - risk analysis), marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των € 8.000,00 συνολικά.

  • Οι μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόκτησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και άλλες παρεμφερείς μελέτες δεν είναι επιλέξιμες.
  • Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ανεξαρτήτως του κόστους της συμβουλευτικής υπηρεσίας.
  • Για όλες τις δαπάνες και ειδικότερα για τις δαπάνες μελετών, στις προσφορές που θα υποβάλλονται με το επιχειρηματικό σχέδιο υπαγωγής στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το περιεχόμενο κάθε πεδίου της μελέτης, ο σκοπός, η μεθοδολογία και η μέθοδος έρευνας (πρωτογενής ή/και δευτερογενής) και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Όλες οι δαπά-νες θα αξιολογούνται για το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο.
 11. Σημείωση: Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.
 12. Λειτουργικές δαπάνες

  Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν:

  • Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
  • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου
  Σημείωση: Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

Κριτήρια Αξιολόγησης Των ΠροτάσεωνΠερισσότερα ...

kritiria aksiologisis


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Για Την Αίτηση ΥποβολήςΠερισσότερα ...

dikaiologitika 1
dikaiologitika 2


Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Περισσότερα ...

Παρακάτω παρατίθενται οι ΚΑΔ για τις διάφορες ενότητες: epileksimi kad
epileksimi kad epileksimi kad


 


footerbox
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CLIENT TRUST Α.Ε.

Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Πολυγύρου 3-5 & Σαλώνων 10
Αθήνα 11527
Τηλ: +30 210 8833885
Fax: +30 210 8833852
e-mail: info@ctrust.gr

Valid HTML 4.01 Strict